PODNIKOVÁ ETIKA


Našu spoločnosť vedieme smerom k spravodlivému, zodpovednému a transparentnému firemnému riadeniu.


ETICKÝ KÓDEX


  • Je základným dokumentom pre formovanie firemnej kultúry našej spoločnosti
  • určuje hodnotové smerovanie, ktoré by mali dodržiavať všetci zamestnanci a definuje základy etického správania zamestnanca
  • kladie dôraz na zodpovednosť voči externému sociálnemu prostrediu, na spolužitie s partnerskými spoločnosťami
  • je založený na našej vízii a hodnotách a podporuje budovanie našej obchodnej stratégie

ŠTANDARDY SPRÁVANIA


Zdravie a bezpečnosť. Pre našu spoločnosť je dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na prvom mieste. Spoločnosť zabezpečuje, aby všetci jej zamestnanci si boli vedomí platných predpisov a že zamestnanci dostávajú zodpovedajúce školenie týkajúce sa zdravotných a bezpečnostných požiadaviek. Nebezpečné pracovné podmienky, musia byť okamžite hlásené GSK požiarnej hliadke alebo zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Drogy a alkohol. Práca vyžaduje jasné myslenie a často aj schopnosť rýchlo reagovať. Výkon práce pod vplyvom alkoholu, drog alebo psychotropných látok na pracovisku alebo počas pracovnej doby i mimo pracoviska zamestnávateľa; nie je akceptovaný.

Násilie. Bezpečné pracovné prostredie znamená pracovisko bez násilného správania súvisiaceho buď s telesnými alebo slovnými útokmi. Je prísne zakázané vykonávať akékoľvek nepriateľské činy, zastrašovania, agresie alebo šikanovanie alebo expresné správanie spojené buď s fyzickými alebo verbálnymi útokmi bez ohľadu na vykonávanú pracovnú pozíciu zamestnanca v našej spoločnosti.

Obťažovanie Sexuálne obťažovanie je definované ako verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého cieľom alebo ktoré vedú alebo by mohli viesť k porušeniu dôstojnosti človeka. Systematické psychologické prenasledovanie, útoky a zastrašovanie, rovnako ako sexuálne obťažovanie zamestnanca zo strany svojho nadriadeného alebo iných zamestnancov v našej spoločnosti je zakázané.

Diskriminácia Nezákonná diskriminácia alebo obťažovanie je zakázané. Zamestnanec nesmie akoukoľvek formou ohrozovať, zastrašovať, vykonávať nepriateľské činy alebo urážať na základe odlišnej ľudskej rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia, národnosti, veku, zdravotného postihnutia či politického presvedčenia. Rozhodnutia o nábore, zamestnaní, povyšovaní, hodnotení, pri prevedení na inú prácu a ukončenie sa vykonávajú na základe právnych, objektívnych a nediskriminačných kritérií.

Vzhľad zamestnanca. Od zamestnanca GSK sa očakáva dostatočne kvalitné oblečenie, dodržiavanie osobnej hygieny a čistoty, ktorá reprezentuje nielen zamestnanca, ale aj spoločnosť. Zamestnanec používa poskytnuté pracovné a ochranné pomôcky a dodržiava všetky bezpečnostné predpisy a technológie pre spoľahlivý výkon práce.

Ochrana dobrého mena a majetku spoločnosti. Každý zamestnanec verejne reprezentuje nielen seba, ale aj našu spoločnosť. Z tohto dôvodu by sa každý zamestnanec mal starať o dobré meno spoločnosti a chrániť jej záujmy. Každý zamestnanec je povinný chrániť duševný aj materiálny majetok spoločnosti. Telefón, fax, e-mail, rovnako ako IT vybavenia, vrátane hardvéru a softvéru možno použiť len v spoločnosti na pracovné účely. Zamestnancom nie je povolené bez príslušného oprávnenia kopírovať alebo reprodukovať softvér, ktorý je chránený autorským zákonom.

Konflikt záujmov. Ako konflikt záujmov vnímame situáciu, v ktorej by obchodné, finančné, rodinné, politické alebo osobné záujmy mohli ovplyvniť názor a konanie osôb, vykonávajúcich svoje povinnosti pre organizáciu. Od zamestnancov našej spoločnosti sa vyžaduje, aby sa situáciám, kedy môže dôjsť k vzniku akejkoľvek formy konfliktu záujmov vyhli a tiež sa zdržali konania, ktoré môže k takémuto konfliktu viesť.

Prijímanie a ponúkanie darov. Prijímanie alebo ponúkanie darov môže vybudovať dobré obchodné vzťahy, ale tiež to môže ovplyvniť schopnosť príjemcu urobiť objektívne rozhodnutie. Preto je treba vždy starostlivo zvážiť relevantný účel, primeranosť a zákonnosť ponúkaných alebo prijatých darov. Ak jediným účelom ponuky daru je získať výhodu, takáto ponuka alebo prijatie daru je považované za porušenie nášho kódexu. Nikdy nemôžeme ponúkať alebo prijímať dary, ktoré sú nezákonné alebo sú to peňažné dary alebo ekvivalent peňažných darov.